ฝ่ายบริหารทั่วไป Print
Written by phaderm   
Tuesday, 01 March 2011 14:13

 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานแผนงาน งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร  งานการประชุม งานบริหารทั่วไป งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

  

บุคลากร

    
  

  
  

นางรัชนี ชมภูนิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
     
 
  

นางจุฑารัตน์ ไหมคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายมุจจรินทร์ ศิริสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางววราภรณ์  เก็บเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     
 
 

นางสาวยุภาพรณ์ ประทุม 
บุคลากร(พนักงานราชการ)

 

นายสุพัฒน์ โพธิ์ไพจิตร
พนักงานธุรการ ส2 

 


 

     


   


     
     

 

Last Updated ( Wednesday, 11 February 2015 14:54 )