กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง Print
Monday, 28 March 2011 13:18

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลัง พัฒนาปรับปรุงระบบงาน การแบ่งงานภายใน และอัตรากำลัง กำหนดและปรับปรุงตำแหน่ง จัดทำมาตรฐานงานประเมินบุคคลและผลงาน และให้คำปรึกษา ข้อ เสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและบริหารอัตรากำลัง

 

 

 

 บุคลากร    
        
  

 คณิศร์ นาคสังข์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานฯ

  
 
  
 

 เครือวัลย์  สุรัตนเมธากุล
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

 

 วิยรัตน์  จุมจัฬบก
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

 

 สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

 
  
  

 สำรวย  รอดประชา
นักทรัพยากรบุคคล ปก.

 

วันดารา  หอมสุดชา
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.

 

 ประภัสสร  บุญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.

       
    

 

   
  
  

ศิริวรรณ  ตั้งตรงไพโรจน์
บุคลากร

  
     

 

Last Updated ( Tuesday, 06 August 2013 12:47 )