คณะทำงานเว้บไซต์ Print
Friday, 07 October 2011 13:59

คณะทำงานจัดทำและดูแลเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

                           

1. นายเผดิม  รอดอินทร์ ประธานคณะทำงาน เบอร์ติดต่อ  3313,3314 
2. นายมุจจรินทร์  ศิริสวัสดิ์ รองประธานคณะทำงานเบอร์ติดต่อ  3318
3. นางสาวทิพพิมนต์  มาตย์นอก คณะทำงานเบอร์ติดต่อ  4015
4. นางสาวพีรดา  ฤทธิสารคณะทำงานเบอร์ติดต่อ  3413
5. นางสาวชุติมา  นฤภัย คณะทำงานเบอร์ติดต่อ 4015


คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่
2.  พิจารณาจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา และดูแลเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ตนสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
3. ตรวจสอบ คัดกรองเนื้อหาสาระ ข้อมูลต่างๆ ก่อนนำเสนอเผยแพร่บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
4. สรุปผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
 นายเผดิม รอดอินทร์
ประธานคณะทำงาน
 
 
 
 
   
   
   

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 01 November 2016 15:15 )