กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง Print
Written by phaderm   
Tuesday, 01 March 2011 14:15

 มีหน้าที่รับผิดชอบ สรรหา จัดสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออกจากราชการ ปรับวุฒิเลื่อน
ตำแหน่ง บันทึกคำสั่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผล
งบประมาณในการบริหารงานบุคคล ดำเนินขั้นตอนต่างๆ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง วินิจฉัย และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้อง
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 
 บุคลากร

                                                
 
 เผดิม  รอดอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
   
                         
         นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร
          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางบุณณดา เย็นบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  
  
           นางสาวสุมลมาลย์  สุวรรณภูมิ
            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 นายศักดิ์ชาย เสือทรงศิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  
  
             นางสาวสุพัตรา  พลพันธ์ 
            บุคลากร (พนักงานราชการ)
 นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล
บุคลากร (พนักงานราชการ)
  
                                                               
 
  นางสาวจิราภรณื  แสงสุวรรณ
บุคลากร (พนักงานราชการ)
 
   
Last Updated ( Friday, 08 August 2014 08:18 )