กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ Print
Tuesday, 01 March 2011 14:15
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติในการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เก็บรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างประจำ การเกษียณอายุราชการ การลา กรณีต่างๆ การออกหนังสือรับรอง งานสารสนเทศในการจัดเก็บ วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ หรือบุคลากรของกรม ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้บริการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลบุคคลของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ
Last Updated ( Wednesday, 29 August 2012 14:16 )