การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Print
Written by phaderm   
Thursday, 24 March 2016 08:38

Laughing การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปกิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้เข้ารับราชการ
เป็นกรณีพิเศษ

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษศ 0502.4/ว244 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (Download)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนด แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (Download)
  แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 1)
  (Download PDF)
  แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 1) (Download Word)
  หนังสือรับรองประวัติการรับราชการฯ (เอกสารแนบ 2) (Download PDF)
  หนังสือรับรองประวัติการรับราชการฯ (เอกสารแนบ 2) (Download Word)
  หนังสือรับรอง (เอกสารแนบ 3) (Download PDF)
  หนังสือรับรอง (เอกสารแนบ 3) (Download Word)
  หนังสือยินยอม (เอกสารแนบ 4) (Download PDF)
  หนังสือยินยอม (เอกสารแนบ 4) (Download Word)
Last Updated ( Saturday, 26 March 2016 09:34 )