แบบประเมินการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ Print
Written by chutima   
Tuesday, 20 February 2018 10:20

แบบประเมินการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

                          ประเด็นการประเมิน (รายละเอียด)

ข้อ 1 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.2/3061
        เรื่อง แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (รายละเอียด)

ข้อ 2 ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคล
        เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (รายละเอียด)

ข้อ 3 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว533
        เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (รายละเอียด)

ข้อ 4 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.2/ว429 เรื่องประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง
        เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
        และประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคล
        ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียด)

ข้อ 5 สำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
        เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด (รายละเอียด)

ข้อ 6 บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ กษ 0513.3/ว2778
        เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 2/2561 (รายละเอียด)

ข้อ 7 - บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ กษ 0513.3/ว2162
          เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
          การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561 (รายละเอียด)
        - บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ กษ 0513.3/2476
          เรื่อง การประชุมผู้บริหารกรมประมงและการประชุมคณะกรรมการ
          ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561 (รายละเอียด)
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
          และผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 (รายละเอียด)
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
          และผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 (รายละเอียด)
        - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
          และผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 (รายละเอียด)

ข้อ 8 บันทึกข้อความสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กษ 0501.2/321
        เรื่อง การดำเนินงานข้อร้องเรียนกรมประมง (รายละเอียด)

ข้อ 9 สำเนาคำสั่งกรมประมง ที่ 995/2560
        เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินระบบสอบย้อนกลับ (Traceability) (รายละเอียด)
ข้อ 10 - รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาตร์
            เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
          - แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ
            และการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
          - บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ กษ 0513.2/ว1507
            เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ
            รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
          - บันทึกข้อความศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กษ 0523.5/57
            เรื่อง ขอแจ้งให้สำนักงานประมงจังหวัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายละเอียด)

Last Updated ( Thursday, 22 February 2018 16:10 )