การประเมินค่างาน Print
Tuesday, 19 April 2011 14:18

                                                       
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ว 2/2558)
 แบบประเมินค่างานตำแหน่งอำนวยการระดับสูงและประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ    
 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  

 

Last Updated ( Tuesday, 23 June 2015 13:22 )