ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือ ลูกจ้างประจำ Print
Written by chutima   
Wednesday, 11 May 2011 09:32

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราขการ พ.ศ. 2537 (รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)

-คำสั่งกรมประมง ที่ 780/2556 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ(รายละเอียด)


-คำสั่งกรมประมง ที่ 779/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)


- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)


- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)

- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)


- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)


- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 22 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 36 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 44 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)


- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 46 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างฯ (รายละเอียด)

Last Updated ( Sunday, 13 September 2015 10:50 )