รวมคำสั่งลูกจ้างประจำ Print
Written by chutima   
Wednesday, 11 May 2011 14:33

- คำสั่งกรมประมงที่ 661/2555 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างตามบัญชีเงินเพิ่ม
สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)

- คำสั่งที่ 511/2554 เรื่อง ตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
- คำสั่งที่ 452/2554 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน (รายละเอียด)
- คำสั่งที่ 485/2553 เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (รายละเอียด)

Last Updated ( Wednesday, 10 October 2012 11:15 )