รวมแบบฟอร์มพนักงานราชการ Print
Written by chutima   
Friday, 22 July 2011 13:34

          รวมแบบฟอร์มพนักงานราชการ
 • ใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ. ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง
  พนักงานราชการทั่วไป

  กรณี เรียกทำสัญญาจ้างจากบัญชีรายชื่อของหน่วยงานเจ้าของบัญชี (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง
  พนักงานราชการทั่วไป

  กรณี ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงานอื่นเพื่อจัดจ้างเป็น
  พนักงานราชการทั่วไป
  (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมประมง  (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว49 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
  เรื่อง การรายงานสรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

       1. แบบฟอร์มรายงานสรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  กรณีจ้างพนักงานราชการใหม่

                 แบบฟอร์ม Excel
                 ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDF
       2. แบบฟอร์มรายงานสรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  กรณีต่อสัญญาจ้าง

                 แบบฟอร์ม Excel
                 ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDF
 • แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือส่งตัวพนักงานราชการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ
  (ดาวน์โหลด)

 • แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการในสังกัดกรมประมง (ดาวน์โหลด)
 • แบบฟอร์มการวิเคราะห์การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
  ปีงบประมาณ 2560-2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พรก. 1-3)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • การจัดทำข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป) (รายละเอียด)

         ตัวอย่าง

 • ตัวอย่างประกาศผลการประเมินของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน
  เข้าัรบราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสือสำคัญที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว
  ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ (รายละเอียด)   
  

        หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว309 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549
เรื่อง แนวทางการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป เฉพาะสังกัดกรมประมง)

       หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว42 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549
เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการส
รรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไ

Last Updated ( Wednesday, 15 May 2019 14:59 )