ประกาศรับโอนข้าราชการ Print
Written by phaderm   
Friday, 22 July 2011 22:32

Laughing การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ


 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 509 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1406 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1386 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download

 

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
Laughing ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 

 

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 

 Laughing การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
Laughing ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.

Last Updated ( Friday, 27 September 2019 16:20 )