การเรียกบรรจุ(ข้าราชการ) Print
Written by chutima   
Friday, 22 July 2011 23:33

  บัญชีสรุปข้อมูลประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด)

 

Laughing หนังสือขอให้ไปรายงานตัว.

 1. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3163 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 2) (รายละเอียด)

2. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3164 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2) (รายละเอียด)

3. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3162 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 19) (รายละเอียด)

4. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3207 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

 5. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว378 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 9) (รายละเอียด)

  6. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว366 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 4) (รายละเอียด)

 7. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/3161 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2) (รายละเอียด)

 

 Laughing ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ.

1. ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (รายละเอียด)


 

 

Last Updated ( Thursday, 02 May 2019 15:27 )