การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ Print
Written by chutima   
Wednesday, 14 September 2011 14:11
  • หนังสือเวียนที่ กษ 0502.4/ว 423 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการทั่วไป
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป
  • แบบฟอร์ม และตัวอย่างการคำนวนวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  • แบบสัญญาจ้าง (ฉบับใหม่)
  • เอกสารประกอบการบรรยายซักซ้อมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมกรมประมงชั้น 7 (ห้องพะยูน) Download
Last Updated ( Tuesday, 03 September 2013 22:18 )