รวมหนังสือ/คำสั่งมอบอำนาจ Print
Written by phaderm   
Tuesday, 27 December 2011 23:27

 

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2559

 • คำสั่งที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด
  กรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับ
  การบริหารพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 942/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 252/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 251/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง และกำหนดให้รองอธิบดีกรมประมง
  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรมการดำเนินงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 872/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
  หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1447 ลว 22 ต.ค. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
     ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (Download)
     ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (Download)

คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 119/2/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ
  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2556

 • คำสั่งที่ 889/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการ
  แทนอธิบดีกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 888/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 887/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 886/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง
  ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 180/2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/4/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 113/2/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
  สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2555

 • คำสั่งที่ 215/2555 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งรับทราบข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา ตลอดจนลงนามในหนังสือขอออกหนังสือเดินทางและหนังสือนำตรวจลงตรา (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2554

 • คำสั่งที่ 7/1/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2553

 • คำสั่งที่ 817/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 515/2553 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 373/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2551

 • คำสั่งที่ 617/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2548

 • คำสั่งที่ 1242/2548 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 317/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2546

 • คำสั่งที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1411/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและ
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 1358/2546 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชกานแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 338/2546 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (รายละเอียด)

 คำสั่งมอบอำนาจ ปี 2535

 • คำสั่งที่ 683/2535 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2535 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 • ที่ นร 1009.5/986-1195 ลงวันทีี่ 10 กันยายน 2546
  เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (รายละเอียด)
Last Updated ( Wednesday, 24 May 2017 08:55 )