การสอบเพื่อรับทุน Print
Written by phaderm   
Wednesday, 09 May 2012 17:39

 

      การสอบเพื่อรับทุน

          ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
         
(รายละเอียด)
         
          ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
          ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
(รายละเอียด) 
 
 
          ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
          ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
(รายละเอียด) 

          ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
          ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)

 

Laughing รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 (รายละเอียด)

           ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลและหนังสืออนุญาตและรับรอง
ความเหมาะสม
ในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

   ..............................................................................................................................

Laughing รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 (รายละเอียด)

        ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558

        แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕

    ..............................................................................................................................

Laughing ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
      ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

Laughing กรมประมงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
       (ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ))

  • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 211 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
    หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
  • รายละเอียดทุนที่รับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะ (เอกสารแนบ 1)
  • ใบสมัครคัดเลือก (เอกสารแนบ 2)
  • หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา (เอกสารแนบ 3)

Laughing ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 พฤศภาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      เืพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)

Laughing  การสอบเพื่อรับทุนอื่นๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

Last Updated ( Tuesday, 05 March 2019 10:19 )