• รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (คนพิการ) สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 15 - 25 มิถุนาย 2563 (รายละเอียด)