สรุปการขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (หลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - กันยายน 2561)

        เดือนพฤษภาคม 2561 -  มีนาคม 2562

        เดือนกันยาน 2560 -  พฤษภาคม 2561

        เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - สิงหาคม 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)