หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง

 • กษ 0502.4/ว 530 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประเภททั่วไป
  และประเภทพิเศษ สังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • สำเนาคำสั่งกรมประมงที่ 801/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
  ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
  (รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด