โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 2562 - 0569 หรือ 0 - 2562 - 0600 - 15 ต่อ 3710 , 4012
 

ปิดอ่าวไทย 3 เดือน อนุรักษ์ปลาทูและสัตว์น้ำอื่นๆ

 

            นายจรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี ในทะเล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นช่วงที่สัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเฉพาะปลาทูและสัตว์น้ำที่มีคุณค่าอื่นๆ วางไข่ เลี้ยงตัว
ในวัยอ่อนและเจริญเติบโต ดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการทำประมงตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และสุราษฎร์ธานีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า เป็น "ฤดูปิดอ่าว"

            อธิบดีกรมประมงกล่าวต่อไปว่า ในระหว่างฤดูปิดอ่าวกรมประมงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อควบคุมการทำประมงให้เอื้อต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ โดยจัดตั้งคณะทำงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและปราบปราม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มติดตาม
ผลการดำเนินคดี และกลุ่มประเมินผลทางวิชาการ

            เครื่องมือประมงที่ห้ามทำการประมงในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ฉบับลงวันที่
24 กันยายน 2542 มีดังนี้
 

1. เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกลลำเดียวที่มีขนาดความยาวเรือไม่เกิน 16 เมตร
  ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน
2. เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือกลทำการประมงด้วยวิธีการล้อมติดปลาทู หรือด้วยวิธีอื่นใดคล้ายคลึงกัน
3. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกล
4. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงปลากะตัก
5. เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตร ขึ้นไป

            อนึ่ง เครื่องมือทำการประมงนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ เครื่องมือประมงพื้นบ้านยังสามารถทำการประมงได้ตามปกติ  

            อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า ในปีนี้กรมประมงได้กำหนดจัดพิธีปิดอ่าวในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.00 น. ณ
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยกรมประมงจะร่วมกับชาวประมง องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีปิดอ่าว เพื่อแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูและสัตว์น้ำอื่นๆ
ในอ่าวไทยให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ๏
 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 กุมภาพันธ์ 2549