ติดต่อกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

    กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    โทรสาร : 02 55801336, 02 5580138

    E-mail : fiqd@dof.mail.go.th

    เว็บไซต์หลัก : http://www.fisheries.go.th/quality/ผู้บริหารกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

    ชื่อ นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์

    โทรศัพท์/โทรสาร : 02 5620600 ต่อ 13102

    E-mail : fiqd@dof.mail.go.thแผนที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง