บุคลากร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
โทร.0-2562-0600 โทรสาร.0-2558-0136

หน่วยงาน บุคลากร ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการกอง นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกอง 13102
ฝ่ายบริหารทั่วไป นางประภาพร แก้วมะ นักจัดการงานทั่วไป 13100
นางอุไร สืบสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 13103
กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป นางกิ่งเดือน สมจิตต์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13402, 13406
นางสาวนิศานาถ ตัณฑัยย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13123
นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13405, 13407
นางสาวหัทยา ลีฬหสกุลชัย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13405, 13407
นางสาวณัฐพร กลิ่นทุม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13405, 13407
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ 13300
นางสาวลินดา แซ่ลก นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13303
นางสาวจิราพร เพลินจิตต์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13303
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ นางภัสราภา แก้วเนิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13504
นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13205
กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง นางสาวสุพินดา จงสืบสุข นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13403
นางสาวบุณฑริกา ฉายชูวงษ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13404
นางสาวอรวรรณ กาญจนะ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13119
นางสาววีรยา วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13119
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ 13201
นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13200
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ 13202