เจ้าหน้าที่กรมประมง ปากีสถาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กตส.

           

                          เจ้าหน้าที่กรมประมง ปากีสถาน จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 15.00 -16.30 น. เกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยสินค้าประมง นำเข้า /ส่งออก และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร และบทบาทหน้าที่ของกรมประมงในการควบคุม
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐานสากล