ผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย


             สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (สปษ. โตเกียว) ได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 โดยทำการสุ่มสำรวจผู้บริโภค จำนวน 1,295 ราย พบว่า ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นชอบสินค้าที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมและมีความเป็นไทยสูง อย่างไรก็ตาม การนำมาจำหน่ายในญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีการปรับลักษณะสินค้าให้เข้ากับความนิยมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ซึ่งอาจทำได้โดยร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้าโดยตรงหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นก่อน สำหรับจุดจำหน่ายนอกจากซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ ร้านที่จำหน่วยสินค้านำเข้าโดยเฉพาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวางจำหน่ายสินค้าไทยในประเทศญี่ปุ่น