รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
หมายเลขการขึ้นทะเบียน
ชื่อห้องปฏิบัติการ
รายการทดสอบ
วันที่ขึ้นทะเบียน
DOF LAB 001/62 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ทางเคมี 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2565
DOF LAB 002/62 บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2565
DOF LAB 003/62 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพฯ ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2565
DOF LAB 004/62 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2565
DOF LAB 005/62 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 006/62 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 007/62 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพฯ ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 008/62 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 009/62 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 010/62 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 011/62 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 012/62 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2565
DOF LAB 013/62 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด สาขา Science Park ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2565
DOF LAB 014/62 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2565
DOF LAB 015/62 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ 26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2565