• วิสัยทัศน์
  “มุ่งสู่การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล”
 • พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์สินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้ได้มาตรฐานสากล
  3. พัฒนาและกำหนดมาตรฐานการควบคุมและการรับรองสินค้าประมงส่งออก รวมทั้งเจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำ
 • ยุทธศาสตร์
  “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้ได้มาตรฐาน”
 • ภาระกิจหลัก
  1. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลสุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น สถานบรรจุ แหล่งขนถ่าย ห้องเย็น สะพานปลา เทียบเรือ และเรือโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดสินค้าสัตว์น้ำส่งออกให้ได้มาตรฐาน
  2. ตรวจติดตามคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าและส่งออก รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
  3. ให้การรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกกระบวนการผลิต ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
  4. ปฏิบัติหน้าที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าสัตว์น้ำของกรมประมง
  5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านพัฒนาระบบตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตตั้งแต่ของแหล่งแปรรูป และสินค้าสัตว์น้ำตามมาตรฐานสากล
  6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตรวจสอบ กำกับ ดูแลและประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
  7. เจรจาและประสานงานกับประเทศคู่ค้าการรับรองระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำการจัดทำข้อตกลง และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย