• วิสัยทัศน์
  “มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอ้างอิงด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระดับสากล”
 • พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการตรวจประเมินและให้การรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสากล
  3. สร้างความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยกับประเทศคู่ค้า
 • ค่านิยมองค์กร
  “SMART”

  S = Service Mind
  M = Modernity
  A = Accuracy
  R = Responsibility
  T = Transparency

 • วัฒนธรรมองค์กร
  “ความโปร่งใส”
 • ภาระกิจหลัก
  1. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลและให้การรับรองสุขอนามัยของสถานประกอบการและความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิตตลอดจนการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสินค้าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
   ว่าด้วยการประมงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า
  3. ควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลและให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมงด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์เคมีและกายภาพให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำที่ได้จากเพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
  5. ให้บริการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงแก่กรมและผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมงรวมทั้งกำกับดูแลห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมง
  6. จัดทำและรักษาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  7. ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง
  8. เจรจาและประสานงานด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพความปลอดภัยและหลักฐานเพื่อการสืบค้นกับประเทศคู่ค้า
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย