แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการ

    กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง และส่งกลับมายังกองฯ ทางโทรสาร 0-2558-0136

    กองฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจนี้ กองฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปทำการสรุปผลเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมต่อไป