มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมีสินค้าพื้นเมือง (lot by lot)