บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่
แผนการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานในสังกัด
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ
กรรมสัตว์น้ำ


-ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้ำบุรีรัมย์


-ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้ำชุมพร


-ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้ำอุตรดิตถ์


-ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้ำเพรชบุร
แผนการปฎิบัติงาน ประจำปี 2552
ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

ศูนย์ฯปทุมธานีได้รับผิดชอบในการผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อปล่อย
ในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และกระจายพันธ์ุสัตว์น้ำจืดคัดพันธุ์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
นำไปใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ และใช้ในการศึกษา วิจัย ศูนย์ฯปทุมธานีมีแผนในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมด 4 ชนิด รวมทั้งสิ้น 5,004,000 ตัว ปลานิลคัดพันธุ์ จำนวน 3,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2,000,000 ตัว ปลานิลจิตรลดา 3 (ขนาด 50 กรัม) จำนวน 4,000 ตัว โดยมีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำจำนวน 25 แหล่ง

ศูนย์ฯปทุมธานีได้มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด
เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการบริโภคภาย ใน ประเทศและต่างประเทศ ศูนย์ฯปทุมธานีจึงได้มีการผลิตสัตว์น้ำจืืดขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐ และเอกชนเพื่อนำไปเพาะเลี้ยง จำนวน 4 ชนิด รวมทั้งสิ้น 7,914,285 ตัว ได้แก่ ปลานิลแปลงเพศ ปลานิลคัดพันธุ์ ปลานิลแดงแปลงเพศ ปลานิลแดงคัดพันธุ์

 

ถาดไข่ปลา
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์ฯปทุมธานีได้มีการส่่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำพันธุ์ปรับปรุง โดยให้มีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และเกษตรกร ฝึกอบรมและดูงานตลอดทังป
เกษตรกรดูงาน
ด้านการศึกษาวิจัย

ศูนย์ฯปทุมธานีได้ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในปลานิลและปลานิลแดง

2การคัดพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ GIFT  

3. การคัดพันธุ์ปลานิลแดงให้ทนทานต่อความเค็ม

สามเอ็น
ปลานิลแดงทนเค็ม