นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งแต่ในระดับฟาร์ม ทั้งการบริหารจัดการสภาพบ่อเลี้ยง และการใช้ยาและสารเคมีเพื่อให้กระบวนการผลิตกุ้งทะเลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลผลิตกุ้งทะเลมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยมีการสุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีแผนการตรวจยาและสารเคมีทั้งในฟาร์มและร้านค้าปัจจัยการผลิตอย่างสม่ำเสมอ มีการเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาและสารเคมีในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นแหล่งกำเนิดของกุ้งทะเลอีกด้วย

ทั้งนี้กรมประมงได้มีประกาศเพื่อควบคุมการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาและสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และกลุ่มยาและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มยาและสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ คลอแรมฟินิคอล, ไนโทรฟิวราโซน, ไนโทรฟิวแรนโทอิน, ฟิวราโซลิโดน, ฟิวแรลทาโดน, มาลาไคท์ กรีน, เอนโรโฟลซาซิน, เจนเทียลไวโอเลท นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยาและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ แต่ต้องไม่ตกค้างในเนื้อกุ้ง ได้แก่ ออกซีเตตราซัยคลิน, ซาราโฟลซาซาซิน, ออกโซลินิค แอซิด, โทลทราซูริล, เตตราซัยคลิน, ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม, ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม, ซัลฟาไดเมททอกซีน, ซัลฟาโมโนเมททอกซีน, ซัลฟาไดอาซีน, ไตรเมทโธพริม, ออร์เมทโธพริม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ยาและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้จะต้องใช้อยู่ในปริมาณและวิธีการที่เหมาะสม ภายใต้การตรวจสอบจากกรมประมง ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารตกค้าง หากพบการฝ่าฝืนใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามหรือพบสารตกค้างเกินกว่าที่กำหนดจะถูกดำเนินการเพิกถอนใบรับรอง และไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เกี่ยวกับเรา

ศึกษา สรรหาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่น่าสนใจเพื่อเรียบเรียงข่าวเผยแพร่ ได้แก่ ข่าวนโยบาย ข่าวโครงการ ข่าววิชาการ ข่าวส่งเสริมอาชีพ ข่าวอนุรักษ์ และข่าวกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของกรมประมงทางสื่อทุกประเภท [อ่านเพิ่มเติม]

ติดต่อเรา

   

JoomShaper