ความเป็นมา           

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2524 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และความจำเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดให้ดีขึ้น จึงได้ทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่และติดตามเสด็จ ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ ได้มีกระแสรับสั่งต่อ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวารินทร์ บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอท้องที่และข้าราชการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์   

  1. สำรวจความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำและศึกษารวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่ดินพรุ
  2. เพื่อหาวิธีการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำในเขตดินพรุ
  3. เพื่อทดลองและวิจัยหาชนิดปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงและแก้ไขความเป็นกรดของน้ำอย่างถูกต้องและประหยัด
  4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงปลาสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน

เป้าหมาย           

ผลิตพันธุ์ปลาจำนวน 3.0 ล้านตัว ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 250 ราย

วิธีการดำเนินงาน       

แผนการดำเนินงาน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนการดำเนินงาน

  1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
  2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  3. แจกพันธุ์สัตว์น้ำ

ตัว
ตัว
ตัว

3,000,000
2,300,000
700,000

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ราย

250

3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ

แห่ง

7

4. ฝึกอบรม

ราย

70

5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร

ครั้ง

10

ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม

 

งบประมาณ

(บาท)
น้ำหนัก/
ความสำคัญ
ของกิจกรรม
หน่วยนับ
ผลงาน
เดิม
ปริมาณงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
รวม

 

ต.ค.

51

 

พ.ย.

51

ธ.ค.

51

ม.ค.

52

ก.พ.

52

มี.ค.

52

เม.ย.

52

พ.ค.

52

มิ.ย.

52

ก.ค.

52

ส.ค.

52

ก.ย.

52

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ    
พันตัว
 
แผน
3,000
 -
100
300
200
200
400
350
350
350
300
250
200
       
ผล
207.5
41.5
161
4.5
                 
      1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ    
พันตัว
 
แผน
2,300
 -
100
300
200
200
250
200
200
200
200
250
200
       
ผล
140
-
140
-
                 
      1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้เกษตรกรในโครงการฯ    
พันตัว
 
แผน
700
 -
 -
 -
 -
 -
150
150
150
150
100
 -
 -
       
ผล
62.5
41.5
21
4.5
                 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     (ไม่อบรม)    
ราย
 
แผน
250
 -
 -
 -
 -
 -
50
50
50
50
50
 -
 -
       
ผล
28
17
8
3
                 
3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ (ไม่อบรม)    
แห่ง
 
แผน
7
 -
 -
 -
 -
 -
 -
3
2
2
 -
 -
 -
       
ผล
0
-
-
-
                 
4. อบรมเกษตรกรทั่วไป    
ราย
 
แผน
70
 -
 -
 -
 -
 -
 -
30
20
20
 -
 -
 -
       
ผล
-
-
-
-
                 
5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร    
ครั้ง
 
แผน
10
 -
 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
       
ผล
1
-
-
-
                 

 

กลับไปยังหน้าแผนงาน/โครงการ
กลับไปยังหน้าหลัก