เต่าดำ


ชื่อภาษาไทย   เต่าดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Black Pond Terrapin

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

   Siebenrockiella crassicollis

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองหลังสีดำ กระดองท้องสีดำปนครีม ขาดำ หัวดำหรือเทาดำ
   มีจุดสีขาวเหนือตา หนังสีขาวนวล แผ่นเกล็ดต้นขาหน้ามีขนาดเล็ก
   แผ่นเกล็ดขอบกระดองชิ้นที่ 4 นับจากแผ่นเกล็ดเหนือโคนหางยื่น
   ออกไปมากกว่ากว่าแผ่นเกล็ดขอบกระดองชิ้นอื่น

การแพร่กระจาย    


   ทุกภาคของประเทศไทย พบมากทางภาคกลางและภาคใต้นอกจาก
   นี้พบที่อินเดีย อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียวและ
   ฟิลิปินส์
แหล่งที่อยู่อาศัย

   อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดที่ไหลช้าหรือแหล่งน้ำนิ่งบริเวณที่ราบต่ำ
   เช่น บ่อน้ำ ลำคลอง คูและหนองน้ำ

อาหาร     

   กินทั้งพืชและสัตว์ เป็นอาหาร เช่นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัย
   อยู่ในน้ำ

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

      

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information