เต่าแดง เต่าใบไม้


ชื่อวิทยาศาสตร์   Cyclemys dentata (Gray, 1831)   
 ชื่อภาษาอังกฤษ 

   Asian leaf Turtle

 

ชื่อภาษาไทย:   
   เต่าแดง เต่าใบไม้

 

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองส่วนล่างมีลักษณะคล้ายบานพับ แต่ปิดได้เฉพาะตอนล่าง
   หัวสีน้ำตาล น้ำตาลแดง หรือเขียวมะกอกด้านบนสุดของหัวอาจ
   มีจุดสีดำ และด้านข้างของหน้าอาจจะมีแถบสีเหลืองหรือชมพู
   กระดองส่วนล่างสีจาง มีเส้นเป็นแนวรัศมี บางครั้งพบว่ากระดอง
   ส่วนล่างอาจเป็นสีดำ หรือน้ำตาลเข้มทั้งหมดลักษณะรอยต่อ
   ระหว่างแผ่นเกล็ดต้นขาและแผ่นเกล็ดทวารโค้งและกระดองส่วน
   ล่างที่มีลักษณะเป็นบานพับเป็นลักษณะที่ทำให้แยกออกจากเต่าหวาย
   กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 22 เซนติเมตร

การแพร่กระจาย    


   ประเทศไทย บริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมทั่วประเทศ
   พบในพม่า มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

แหล่งที่อยู่อาศัย

   อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นหลัก บริเวณลำธารในป่าที่ต่ำ และเนินเขา

อาหาร     

   กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ผลไม้ ปู ขนาดเล็ก
   และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ในน้ำ

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 

Additional information