เต่าจัน

ชื่อภาษาไทย   เต่าจัน

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Keeled-Box  Terrapin

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

       Pyxidea mouhotii (Gray,1862)

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองหลังสีน้ำตาลแดง กระดองสีเหลือง หัวสีน้ำตาลหรือส้มและ
   มีจุดสีน้ำตาลแดง ขาดำ หนังดำ แผ่นเกล็ดเหนือต้นคอมีขนาดเล็ก
   มาก แผ่นเกล็ดใต้คอยื่นออกไปข้างหน้ายาวกว่าแผ่นเกล็ดเหนือลำคอ
   มีบานพับระหว่างแผ่นเกล็ดอกและแผ่นเกล็ดท้อง กระดองล่างส่วน
   หน้าพับได้กระดองหลังโค้งสูงและมีสันอยู่กลางแผ่นเกล็ดสันหลัง
   ส่วนบนของแผ่นเกล็ดชายโครงหักมุมลงมายังด้านขอบกระดอง
   ทำให้ขอบกระดองหลังดูคลายกับหลังคา กระดองหลังยาวเต็มที่
   17 เซนติเมตร

การแพร่กระจาย    


   ภาคเหนือของประเทศไทย (เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮองสอน)
   และพบที่เมืองอัสสัม ประเทศอินเดีย เมืองไหหลำประเทศจีนและ
   อินโดจีน)

แหล่งที่อยู่อาศัย

   จัดเป็นกลุ่มของเต่าน้ำจืดที่อาศัยอยู่บนบก แต่ไม่จัดอยู่ในครอบครัว
   เต่าบก ไม่อยู่ในน้ำโดยทั่วไปอยู่บริเวณเทือกเขาบริเวณที่ราบต่ำ

อาหาร     

   กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร โดยมีหอยทากเป็นอาหารหลัก

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

Говорят, он все еще от "Узаконенная жестокость Правда о средневековой войне" них прячется.

Может, и не в Непостижимых Полях, задумчиво сказала Террама.

Там, где была когда-то лишь мрачная пустота, ныне светились новые миры.

К тому времени мне уже стало казаться, что она не чья-то еще, а моя собственная "потребительский кредит русский стандарт" дочь, до такой степени я к ней привязался.

И в этот момент на Поля с Маусгловом покатился клубок сцепившихся гигантских рептилий, и им пришлось удирать со всех ног.

Классические языки и литературу.

Additional information