เต่าหก

ชื่อวิทยาศาสตร์  Manouria emys phayrei  (Blyth,1853)
ชื่อภาษาอังกฤษ 

Asian Giant Tortoise
ฺBlack Giant Tortoise

 

ชื่อภาษาไทย:   

เต่าหกดำ

 

ลักษณะจำเพาะ  

กระดองส่วนบนกลมมีสีน้ำตาลเข็มหรือสีดำ มีเดือยจำนวนมากบริเวณ
ใต้คอยื่นไปข้างหน้า  มีแผ็นเกล็ด 2 แผ่น เหนือหาง หัวใหญ่และมีขา
กรรไกรแข็งแรง ขาหลังคล้ายขาช้าง มีเล็บขนาดใหญ่เดือยมีขนาด
ใหญ่และแข็งแรงเหมื่อนเขาสัตว์ กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 60 ซม.

การแพร่กระจาย    


พบบริเวณเทือกเขาและพื้นที่ป่าบนภูเขาทางภาคเหนือตะวันตกและ
ตะวันตกและภาคใต้บนแผ่นดินใหญ่

 

แหล่งที่อยู่อาศัย

อยู่บนบก ป่าดงดิบ ความสูงปานกลางและต่ำ

 

อาหาร     

กินพืช ใบไม้ เห็ด หน่อไม้ หน่อกล้วย และผลมะเดื่อ

 

กฎหมายคุ้มครอง  
พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
CITES Appendix II

 


     

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information