เต่าหับ

ชื่อวิทยาศาสตร์    Cuora amboinensis  (Daudin,1802)
 ชื่อภาษาอังกฤษ 

        Asian Box Turtle

 

ชื่อภาษาไทย:   

 เต่าหับ

 

ลักษณะจำเพาะ  

  กระดองส่วนล่างมีลักษณะเป็นบานพับ  ทำให้สามารถปิดได้   คล้ายกล่อง
  หน้าและคอสีเหลือง ด้านบนหัวสีดำ และมีแถบสีดำ 3 แถบ ด้านข้างของ
  หน้ากระดองส่วนล่างสีจาง มีจุดสีดำที่ขอบด้านนอกของแผ่นเกล็ดแต่ละ
  แผ่น ด้านล่างของแผ่นเกล็ดบนขอบส่วนนอกของกระดอง ส่วนบนมี
  สีเหลืองและมีจุดสีดำตลอดแนบขอบ กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 22
  เซนติเมตร

การแพร่กระจาย    


  พบบ่อยทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย และพบ ที่อินเดีย    อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และฟิลิปินส์
แหล่งที่อยู่อาศัย

  ในแหล่งน้ำและบนบก ในลำธารและบึงของป่า ที่ราบต่ำนาข้าว
   และทางน้ำขนาดเล็กในป่าชายเลน บางครั้งพบอยู่ไกลจากแหล่งน้ำมาก

 

อาหาร     

   กินทั้งพืชและสัตว์ เป็นอาหารเช่น พืชบก พืชน้ำ เห็ด หนอน
   หอยทาก กุ้งและปู

 

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 

       
     


สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information