เต่าเดือย

ชื่อภาษาไทย   เต่าเดือย

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Keeled-Box  Terrapin

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

       Pyxidea mouhotii (Gunther,1882)

ลักษณะจำเพาะ  

   เป็นเต่าบกที่มีกระดองสวยงามมาก กระดองส่วนบนลักษณะแบน
   ด้านบน พบเดือย 1 อันบริเวณขาหลังด้านบน (ไม่พบหนามหลาย
   อันช่นในเต่าหก) แผ่นเกล็ด 2 แผ่นเหนือหาง ขากลม แผ่นเกล็ด
   กระดองหลังบางส่วนโปร่ง แผ่นเกล็ดเหนือต้นคอมีขนาดใหญ่
   และมีเท้าแข็งแรงเหมื่อนเท้าช้าง กระดองส่วนบนยาวเต็มที่
   31 เซนติเมตร

การแพร่กระจาย    


   ประเทศไทยพบบริเวณป่าดิบเขา ลาวพบบริเวณป่าดิบเขา
   ทั่วประเทศเวียดนามพบบริเวณป่าดิบเขาทางตอนเหนือ
   และตอนกลางของประเทศกัมพูชา ไม่มีรายงาน แต่มีการ 
   ตั้งขอสงสัยว่าอาจอาศัยอยู่บริเวณป่าดิบเขา
แหล่งที่อยู่อาศัย

   อยู่บนบก เทือกเขา ป่าดงดิบ ณ ความสูงมากกว่า 800 เมตร
   

อาหาร     

   กินทั้งพืชเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเห็ดหน่อไม้และผลไม้บางชนิด

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 

Additional information