เต่าทับทิม


ชื่อภาษาไทย   เต่าทับทิม

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Purple-bellied Terrapin
   Spotted-shelled Terrapin
   Malayan Flat-shelled Turtle

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

  Notochelys platynota (Gray, 1834)

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองส่วนบนแบนด้านบน และมีหนามเล็ก ๆ อยู่บนหลังกระดอง
   ส่วนบนของเต่าวัยอ่อนสีเหลือง เขียว หรือสีส้ม มีจุดดำ 2 จุดบนแผ่น
   สันหลัง และมีหนามที่เห็นเด่นชัด บริเวณขอบด้านท้ายกระดอง 
   กระดองส่วนล่างสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยมีสีเหลืองจนถึงสีส้ม
   และมีจุดสีดำบนแผ่นเกล็ด

การแพร่กระจาย    


   บริเวณป่าทางตอนใต้สุดของประเทศไทย และพบที่มาเลเซีย สุมาตรา
   และบอร์เนียว
แหล่งที่อยู่อาศัย

   อยู่ในแหล่งน้ำ ธารน้ำ และแหล่งน้ำตื้นที่ไหลช้าหรือน้ำนิ่งบริเวณ
   ที่ต่ำป่าดิบชื้น

อาหาร     

   กินพืชเป็นอาหาร ผักและผลไม้

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 

Additional information