ตัวชี้วัดรายบุคคล

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
1. นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง
    ตำแหน่ง ผูอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดสตูล

2. นางณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์
    ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

3. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์
    ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 
4. นายวิฑารณ์  เจียมตน
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

5. นางสาวพฤดี  ศรีอำไพ
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 

Additional information