ข้อมูลสัตว์น้ำประจำหน่วยงาน

เต่ากระอาน 

             ปลาสร้อยลูกกล้วย