สิ่งแรกของกรมประมง

 
สิ่งแรกของกรมประมง
 
โดย
 
ดร. สิทธิ  บุณยรัตผลิน
๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
 

๑.   อธิบดีกรมประมงคนแรก
๒.   อธิบดีกรมประมงคนแรกที่เป็นคนไทยและไม่มีศักดินา
๓.   รองอธิบดีหญิงคนแรก
๔.   ข้าราชการระดับ ๑๐ คู่แรก
๕.   ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๐ คนแรก
๖.   ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๐ หญิงคนแรก
๗.  เลขาธิกาศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) คนแรกที่มาจากกรมประมง
๘.   ข้าราชการระดับปริญญาเอกคนแรก
๙.   ปริญาเอกคู่แรก
๑๐. นักวิชาการกรมประมงคนแรกที่ค้นพบสัตว์น้ำชนิดใหม่ (New Spicy) ด้วยตนเอง
๑๑. ประมงจังหวัดคนแรก
๑๒. ประมงจังหวัดหญิงคนแรก
๑๓. หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดคนแรก
๑๔. หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดหญิงคนแรก
๑๕. หัวหน้าสถานีประมงชายฝั่งคนแรก
๑๖. หัวหน้าสถานีประมงชายฝั่งหญิงคนแรก
๑๗. หัวหน้าสถานีประมงทะเลคนแรก
๑๘. หัวหน้าสถานีประมงทะเลหญิงคนแรก
๑๙. ข้าราชการกรมประมงคนแรกที่ไปเป็นฑูตเกษตร
๒๐. เรือสำรวจประมงลำแรก
๒๑. เรือไม้ลำแรก
๒๒. เรือสำรวจนอกน่านน้ำเป็นครั้งแรก
๒๓. เรือปูนลำแรก
๒๔. เรือตรวจการประมงทะเลลำแรก
๒๕. เรือตรวจการประมงน้ำจืดลำแรก
๒๖. อาคารถาวรหลังแรกของกรมประมงในกรุงเทพฯ
๒๗. บ้านหลังแรกที่กรมประมงเป็นเจ้าของ
๒๘. ห้องสมุดแห่งแรกของกรมประมง
๒๙. อาคารแสดงพันธู์สัตว์น้ำถาวรแห่งแรก
๓๐. สถานีประมงน้ำจืดแห่งแรก
๓๑. สถานีประมงชายฝั่งแห่งแรก
๓๒. สถานีประมงทะเลแห่งแรก
๓๓. สำนักงานประมงจังหวัดแห่งแรก 
๓๔. ศูนย์จักรกลประมงแห่งแรก
๓๕. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลแห่งแรก
๓๖. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดแห่งแรก
๓๗. บันไดปลาโจนแห่งแรก
๓๘. การจัดงานประมงน้อมเกล้าครั้งแรก
๓๙. การจัดงานวันประมงแห่งชาติครั้งแรก
๔๐. วารสารการประมงเล่มแรก
๔๑. โรคระบาดปลาครั้งที่สำคัญและรุนแรงที่สุดของกรมประมง
๔๒. สัตว์น้ำที่กรมประมงผสมเทียมได้เป็นครั้งแรก 
๔๓. ชนิดสัตว์น้ำจืดที่เพาะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรก
๔๔. 
ชนิดสัตว์น้ำทะเลที่เพาะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรก 

И он, вероятно, сделал бы то же самое, если бы его не осенила совершенно неожиданная мысль.

Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштанниках погнался "игра маквин бесплатно" за ним вниз по Челаковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили.

Даже среди огромных табунов, пасущихся в прериях, где встречаются лошади самых неожиданных мастей, такая масть была редкой.

Гарсия сообщил о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары, но не старого испанского города Гвадалахары, а богатой провинции в Мексике, носящей то же имя.

Он был полон неудержимого веселья, то издеваясь над нами, то хвастаясь тем, какое искусство он проявит, выступив в "Самоучитель японского языка" роли палача.

Я подошел, шатаясь, к лежащему на земле стволу, тому самому, в котором скрылся мой пресмыкающийся враг, и сел, совсем убитый.

Additional information