ข่าว ประกาศ และคำสั่ง จากกรมประมง 
 • รายงานข่าว คณะกรรมการระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตำแหน่งประมงจังหวัด
  จากผู้อำนวยการระดับต้น เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกาีรประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย 2554 กองคลังได้ดำเนินการ
  นำเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
   1. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 1 (รายละเอียด)
   2. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียน กษ 0502.4/ว 312 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร
  คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ
  เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม
  กับตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัคร และการพิจารณาให้ข้าราชการ
  เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนข้าราชการบำนาญ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาคใต้เฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
  ของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเืรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แล้ว สมัครด่วน (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาคใต้เฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ของกรมประมง

  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ เรื่อง  การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2554 (รายละเอียด) 
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมประมง
   (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) และ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง  เรื่อง การจัดเสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง  เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุน "ผ้าป่าปาย แม่ฮอ่งสอน" 
  ประจำปี 2554 (รายระเอียด)
 • หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียด)
 • ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
  ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554 (รายละเอียด)
 • กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  ๕ อัตรา 
  (อ่านรายละเอียด)
 • กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
  ปฏิบัติการ ๑ อัตรา 
  (อ่านรายละเอียด)
   
 • ตัวอย่างการประกาศผลการประเมินของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหนังสือ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง  เรื่อง  คณะกรรมการสวัสดิการกรมประมงในส่วนที่ผู้แทนสมาชิกคัดเลือก
  ลงวันที่  16  มีนาคม  2555  (รายละเอียด) 
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อมูลพนักงานราชการผ่านระบบ DPIS ตอนนี้เกิดความขัดข้อง
  ในการแนบไฟล์ผ่านระบบ DPISหากท่านใดกรอกข้อมูลพนักงานราชการครบแล้ว
  ให้รอส่งไฟล์อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 3 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 1 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณปีปัจจุบัน (รายละเอียด)
 • การเสนอผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 
  ระดับอาวุโส (รายละเอียด) 
  - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เอกสารแนบ 1) 
  - แบบแสดงผลงาน (เอกสารแนบ 2) 
  - ตัวอย่างการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ตัวอย่างที่ 1 - 3)
 • ขั้นตอนการทำบัตรพิทักษ์เสรีชนและบัตรชายแดน (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำใบรับรองวันทวีคูณ (รายละเอียด)

 • แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คู่มือการใช้งานเมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ในส่วนที่ 2 การเพิ่มสมรรถนะ
  (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด)
 • เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานราชการ 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเนื่่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.5/ว 135 ลว 28 ก.พ. 55 และ 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.5/ว 67 ลว 28 ก.พ. 55 
  ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อ 1-7 ได้ทีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • Download รูปผู้เข้าฝึกอบรมนายทะเบียนเครือข่ายระบบ DPIS เรียงตามรุ่นได้ที่นี่ครับ 
  (รุ่น1)
   (รุ่น2) (รุ่น3) (รุ่น4) (รุ่น5) (รุ่น6) (รุ่น7) (รุ่น8)
 • กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2554 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • วิธีการใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS เพื่อทราบผลการเลื่อนเงินเดือน
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม DPIS (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเกษียณอายุ (รายละเอียด)
 • ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง
  (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น 
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 
  ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
 • สรุปผลสำรวจความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (แบบฟอร์ม)
 • เฉลยแบบทดสอบข้อกำหนดวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  
  (รายละเอียด)
 • เผยแพร่ความรู้ด้านวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)
 • ขอเชิญชวนสั่งซื้อเสื้อกรมประมงสีฟ้าบาติก (รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ฐานในการคำนวณ)(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • ก.พ.รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรม
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น(รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรกำลังของกรมประมง
  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี 2555)(รายละเอียด)
 • แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (รายละเอียด)
 • การประเมินค่างานสำนักนักงานประมงจังหวัด
  หนังสือประทับตรา
  แบบประเมินค่างานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
  แบบประเมินค่างานกลุ่มบริหารจัดการฯ
 • การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น 
  (รายละเอียด)
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อน การย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีได้รับวุฒิเพิ่ม
  และสอบแข่งขันได้
   
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัคร และการพิจารณาให้
  ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯประจำปี 2548 
  (รายละเอียด)  
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัคร และการพิจารณาให้
  ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง (โครงการเกษียณอายุก่อน
  กำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯประจำปี 2548 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก
 • กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดส่วนกลางกรมป่าไม้
 • ประกาศกรมประมง เรื่่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 
  ประจำปี 2553 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุน "ผ้าป่าปาย แม่ฮ่องสอน" 
  ประจำปี 2553 (รายละเอียด)
 • กำหนดการตรวจสุขภาพ ติคตามผลการรักษา รอบ 3 เดือน (รายละเอียด)