ผลงานวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล


 

งานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล
1.เต่าและตะพาบน้ำบุญช่วย   เชาว์ทวี
2528
2.การศึกษาเบื้องต้นการวางไข่เต่ากระอานกำธร แดงละอุ่น
2529
3.การเพาะพันธุ์เต่ากระอานในบ่อหาดเทียมและหาดธรรมชาติบุญช่วย เชาว์ทวี และคณะ
2529
4.การศึกษาเบี้องต้นเกี่ยวกับเพาะพันธุ์เต่ากระอานพิศมัย เพ่งพิศ และคณะ
2529
5.การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิตามินเพื่อเพิ่มความดกของไข่เต่าและอัตราการรอดของลูกเต่ากระอาน

สุวิมล สี่หิรัญวงศ์ และคณะ
2533
6.การทดลองฟักไข่เต่ากระอานในกล่องโฟมสุวิมล สี่หิรัญวงค์ และคณะ
2533
7.การทดลองเต่ากระอานโดยใช้อาหารต่างกันสุวิมล สี่หิรัญวงค์ และคณะ
2533
8.ผลของวิตามินรวมและแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่มีต่ออัตราเจริญเติบโต
   และอัตราการรอดตายของเต่ากระอานและเต่ากระเรียน
ประโยชน์ แผ้วสาสน์, อนันต์ สี่หิรัญวงศ์, ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์
2535
ที่ 8/2535
9.การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถังไฟเบอร์ด้วยอาหารต่างชนิดกันอนันต์ สี่หิรัญวงศ์
2537
ที่ 14/2537
10.ผลของวิตามินรวมและแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่มีต่ออัตราเจริญเติบโต
      และอัตราการรอดตายของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน
ประโยชน์ แผ้วสาสน์,วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ

   กำธร จรูญศักดิ์     ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ 
2540
ที่ 9/2535
11.การอนุบาลลูกเต่ากระอานในบ่อคอนกรีตโดยใช้อาหารต่างชนิดกันไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, กำธร จรูญศักดิ์
เม.ย.40-ก.ย.40
ที่ 23/2541
12.การอนุบาลลูกปลาตูหนาในบ่อคอนกรีตโดยใช้อาหารต่างชนิดกันวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
กำธร จรูญศักดิ์, ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์
2541
ที่ 13/2541
13.ผลของวิตามินอีที่มีต่ออัตราการวางไข่และคุณภาพของไข่
      ของเต่ากระอาน


ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, 
กำธร จรูญศักดิ์, ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์
  ต.ค.40-ก.ย.41
ที่ 18/2544
14.การศึกษาชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เต่าลายตีนเป็ด (เต่ากระเรียน)วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
  มิ.ย.41-ก.ย.42
ที่ 19/2546
15.การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเต่ากระอาน (ต่อเนื่อง
      ปี 2542-2544)
ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ, วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ศุภวัฒน์ โกมลมาลย์, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
  ธ.ค.41-ม.ค.42
ที่ 2/2547
16.การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์เต่าหวายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
กำธร จรูญศักดิ์, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
  ต.ค.41-ก.ย.42
ที่ 6/2545
17.พฤติกรรมการวางไข่และเพาะฟักไข่เต่ากระอานสุวีณา  บานเย็น,  วรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
  ต.ค.42-ก.ย.43
ที่ 7/2545
18.ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในคลองละงูสุวีณา บานเย็น, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง, กำธร จรูญศักดิ์
  ต.ค.42-ก.ย.43
ที่ 25/2545
19.ความต้องการโปรตีนในอาหารของเต่ากระอานวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, สุวีณา บานเย็น, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
  ต.ค.43-ก.ย.44
เอกสารเผยแพร่
1/2547
20.ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการกินอาหารของปลาตูหนา
      ในจังหวัดสตูล


20.ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการกินอาหารของปลาตูหนา
      ในจังหวัดสตูล
เสาวคนธ์ รุ่งเรือง, สุวรรณดี ขวัญเมือง
  ก.ค.44-ก.ย.44
ที่ 73/2547
21.ความต้องการโปรตีนของปลาตูหนาเสาวคนธ์ รุ่งเรือง, ช่อทิพย์ จรูญศักดิ์
  ม.ค.44-ก.ย.45
เอกสารเผยแพร่
2/2547
22.ชีววิทยาบางประการของเต่ากระอานวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ, สุวีณา บานเย็น, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
  ก.ย.44-ต.ต.45
ที่ 83/2547
23.ชีววิทยาบางประการของเต่าลายตีนเป็ดสุวรรณดี ขวัญเมือง, เสาวคนธ์ รุ่งเรือง
  ก.ย.45-ต.ค.45
ที่ 72/2547
24.ชีววิทยาบางประการและการเพาะพันธุ์เต่าเหลือง  เสาวคนธ์  รุ่งเรือง, พนิดา  แก้วฤทธิ์
ก.ย.48-ต.ค.49
ที่ 83/2551
 

Additional information