ช่องทางร้องเรียน

 

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียนผ่านกรมประมง

โทร 02 562 0546 โทรสาร 02 562 0534
สายด่วน 02 562 0600

 

ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1116 ไปรษณีย์เกษตรศาตร์ 10903

 

ทางเว็บไซต์ http://www'fisheries.go.th/dof/ 
หัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียนราชการใสสะอาด หรือ หัวข้อกระดานถาม-ตอบ

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ช่องทางร้องเรียนผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 

โทร./โทรสาร 074 775 455
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.