โครงการ Food Safety

โครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 

รายชื่อฟาร์มเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2556

รายชื่อฟาร์มเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จี เอ พี ในปีงบประมาณ 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information