ประกาศกรมประมง   เรื่องการลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง