บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

1.       ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน..................แผ่น

(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน..................แผ่น

หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.................แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน .................แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน................แผ่น

2.       ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

(ก)   บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น จำนวน................แผ่น

(ข)   คณะบุคคล

สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน......................แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน................แผ่น

3.       ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.................แผ่น

(ก)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

-         บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน...................แผ่น

-         บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน......................แผ่น

                                 ()  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

-         ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.................แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน..............แผ่น

-         บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน..................แผ่น

หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.................แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) จำนวน................แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน................แผ่น

 


4.       อื่น ๆ (ถ้ามี)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

 

                                                                              ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอราคา

                                                                     (...................................................)

 

 

หมายเหตุ  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ประทับตรา (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

 

1.       แคตตาล็อก และหรือแบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ..........................แผ่น

2.       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน .................... แผ่น

3.       หลักประกันซอง จำนวน......................แผ่น

4.       อื่น ๆ (ถ้ามี)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อ

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

 

                                                                   ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอราคา

                                                                                          (...................................................) ประทับตรา (ถ้ามี)

 

 

หมายเหตุ  ให้ใส่ไว้ในซองและปิดผนึกให้เรียบร้อย (ตามข้อ 4.6)