ประกาศกรมประมง
เรื่อง กำหนดการจำหน่ายพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง

ลำดับ
ที่
ชนิดของปลา
ขนาด2-3 ซม.
ราคา(สต.)
ขนาด3-5 ซม.
ราคา(สต.)

ขนาด5-7 ซม.
ราคา(สต.)

ขนาดอื่น ๆ
(สต.)
ประกาศกรมประมง
ณ วันที่................
1
ปลานิล
0.10
0.20
* 19 มิถุนายน 2527
2
ปลานิลแดง
0.20
-
*
3
ปลาไน
0.10
0.20
*
4
ปลาตะเพียน
0.10
0.20
*
5
ปลายี่สกเทศ
0.10
0.20
*
6
ปลายี่สกไทย
1.00
1.50
กษ 0504/797 ลว.22 พ.ย.32
7
ปลาสวาย
0.20
0.40
0.60
*
8
ปลาสวายวัยอ่อน
อายุ 7 วัน ราคา 0.50 บาท
*
9
ปลาดุกอุย,ปลาดุกด้าน
ปลาดุกอุยเทศ(ลูกผสม)
อายุ 4-5 วัน
(0.05 บาท)
8 กรกฎาคม 2534
*
ปลาดุกอุย
0.10
 
*
ปลาดุกด้าน
0.10
 
10
ปลาดุกอุยเทศ
1-2 ซม.(0.10)
2ซม.ขึ้นไป(0.20)
 
110
ปลาดุกบิ๊กอุย
 
12
ปลาดุกรัสเซีย
 
13
ปลาดุกพันธุ์ผสม
 
140
ปลาเกล็ดเงิน(ลินอื้อ)
0.10
0.20
*
15
ปลาหัวโต(ซ่งอื้อ)
0.10
0.20
*
16
ปลากินหญ้า(เฉาอื้อ)
0.50
1.00
*
17
ปลาบู่
0.30
0.50
*
18
ปลานวลจันทร์เทศ
0.10
0.20
*
19
ปลากราย
3.00
5.00
 
20
ปลาหมอไทย
 
21
ปลาจีน(ปลาซ่ง)
 
22
ปลากะพงขาววัยอ่อน
อายุ 3-7 วัน ราคา 0.10 บาท
*
 
อายุ 7-15 วัน ราคา 0.50 บาท
*
23
ปลากะพงขาว
1-1.5 ซม. ราคา 2.00 บาท
2-3 ซม. ราคา 2.50 บาท
*
 
อายุ 1 วัน ราคา 8.00 บาท/1 ล้านตัว(ศพช.สตูล)
กษ0526/สต.250 ลว.10 มีนาคม 2535
24
ปลาสลิด
0.10
27 ธันวาคม 2536
25
ปลาน้ำเงิน
 
26
ปลาแรด
2.00
4.0
19 มิถุนายน 2534
27
ปลากาดำ
 
28
ปลากดเหลือง
-
0.5
1.00
30 สิงหาคม 2547
29
ปลาม้า
 
30
กุ้งก้ามกราม
1-1.5 ซม. ราคา 0.15 บาท
22 ตุลาคม 2547
31
กุ้งกุลาดำ
P10-P15 ราคา0.15 บาท
อธิบดีอนุมัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2532
 
P15-P20 ราคา 0.20 บาท
 
 
P20-P25 ราคา 0.25 บาท
 
32
กุ้งแชบ๊วย
1.0-1.5ซม.(0.07)
1.5-2.0ซม.(0.10)
4 พฤศจิกายน 2528
33
กบนา
15 วัน (0.50)
30 วัน(1.00)
45 วัน(1.50)
21 ตุลาคม 2534
34
ไรแดง
กิโลกรัมละ 50 บาท
8 กรกฎาคม 2534
35
น้ำเขียว
กิโลกรัมละ 40 บาท
 
36
หอยตะโกรม
 
37
ปลากะรัง
1-2 นิ้ว ราคา 5-7 บาท
อธิบดีอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537
38
ปลากระบอก
1 นิ้ว ราคา 0.15-0.20 บาท
อธิบดีอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537
39
ปลาบ้า
0.10
0.20
1 ตุลาคม 2534
40
หอยแครงใหญ่
กิโลกรัมละ 7-9 บาท
2 กันยายน 2530
41
หอยแครงเล็ก
กิโลกรัมละ 5-7 บาท
2 กันยายน 2530

รวบรวมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน