หน้าแรกแนะนำศูนย์วิจัยหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด (update 8 ส.ค 60 )

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1600 ตารางเมตร จำนวน 11 บ่อ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด (update 28 ต.ค.2559) 

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 1600 ตารางเมตร จำนวน 11 บ่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดตารางแสดงงบเงินงบประมาณราคากลาง และ ปร4,ปร.5 ปร.6 (update 28 ต.ค.59) 

  

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีและนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ตลอดจนข้าราชการและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานสะแกกรัง แม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000  ตัว สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (Update 14 ธ.ค.58)
 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ แม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ตลอดจนข้าราชการและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 513,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (update 17 ส.ค.58)
 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ปล่อยพันธุ์กบคืนสู่ธรรมชาติ ในแหล่งน้ำหนองเข้ อำเภอทัพทัน เป็นจำนวน 45,000 ตัว(update 25 พ.ค.58) 

 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ แม่น้ำสะแกรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ข้าราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (update 25 พ.ค.58) 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีและเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อ้างเก็บน้ำหุบอีเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จัหวัดอุทัยธานี ข้าราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (update 29 เมษายน 2558)

 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษษยน 2558 ณ บริเวณบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ตลอดจนข้าราชการและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (update 13 เมษายน 2558)
 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 120 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (update 13 เมษายน 2558) 
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ได้ปล่อยพันธุ์ปลาแรด กลับคืนธรรมชาติ  ณ แม่น้ำสะแกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 13,000 ตัว  (update 18 มีนาคม 2558) 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ศูนย์วิจัและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 50,000 ตัว โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ บ้านหนองผักแพว หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  (update 18 มีนาคม 2558)
 

เมื่อวันที่ 3ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หนองระแหง ตำบลนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิศิษฐ คูรัตนเวช เป็นประธานในการปล่อยตลอดจนข้าราชการและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 502,000ตัว (update19ธ.ค.57) 

 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายสมโภชน์ กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 18 รับฟังผลการปฏิบัติงานของประมงอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมรับฟังพร้อมให้คำแนะนำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ (update 30 ต.ค.57)
 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ณ หูช้าง บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (update 30 ต.ค.57)
 
เมื่อวันที่ 17กันยายน 2557ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2557ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ เป็นประธานในการปล่อยตลอดจนข้าราชการและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์นำ จำนวน 500,000 ตัว (update 26 ก.ย.57)
 
เมื่อวันที่7สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการปล่อยตลอดจนข้าราชการ และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  (update 15 ส.ค.57) 
 
เมื่อวันที่6สิงหาคม 2557ที่ผ่านมาจัดงานศาสนิกสัมพันธ์"เกษตรบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน โดยมีข้าราชการประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมร่วมงาน (update 15 ส.ค.57) 
 
เมื่อวันที่29กรกฎาคม 2557สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเกษตรกรมาดูงานและฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาแรด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี (update 5 ส.ค.57)
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ได้จัดสัมมนาดูงานโครงการเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2557 เรื่อง ระบบและเทคนิคการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท (update 29 กรกฎาคม 2557) 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา4 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 67 คน และครู 3 ท่าน เข้ามาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี (update 10 ก.ค.57)
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา จัดงานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 95 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องค์มนตรี/กรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการปล่อยตลอดจนข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว ณ  สระน้ำสาธารณะ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (update 10 มิ.ย.57) 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ร่วมกับตำรวจภูธรหนองฉางและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว (update 10 มิ.ย.57) 
 
ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจัหวัดอุทัยธานี ปล่อยพันธุ์กบคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ แปลงกล้าหนึ่งเดียว หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 50,000 ตัว (update 22 เม.ย.57)
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี ได้จัดสัมมนา/ดูงานเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เสริมทักษะการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี (update 21 มี.ค.57)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000

โทร./โทรสาร. 056 980587 ,056 980588 

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

นางสาวพาฝัน  เหลืองแดง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร. 056 980587-8

 

 

งานวิจัย

รายงานผ่าน website

 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบจำนวนออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถวายพระพร

 
ร่วมลงนามถวายพระพร

www.welovekingonline.com

                  รายละเอียด<<

ผู้อำนวยการ

 

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการให้บริการ
 

สถิติผู้เข้าชมเเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week58
mod_vvisit_counterThis month283
mod_vvisit_counterAll64574
Template by Ahadesign ขับเคลื่อนโดย Joomla!