แบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม : เพื่อรวบรวมผลสะท้อนกลับจากการใช้ประโยชน์ของระบบการจัดการความรู้ ที่ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของกรมประมง ปี 2549-2550

การจัดการความรู้ในองค์กร : การเรียนรู้

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
นาย นาง นางสาว


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 1 โปรดระบุการรับรู้หรือการดำเนินงานของท่านตามหัวข้อที่กำหนด

คำอธิบาย 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด

หัวข้อ
1
2
3
4
5
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ของกรมประมง
ประเด็นความรู้ที่ดำเนินการจัดการความรู้
  • การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาว
  • ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออกเอกสาร MD และ FMD
  • ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP
  • ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในนํ้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
  • การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาว
  • ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออกเอกสาร MD และ FMD
  • ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP
  • ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในนํ้า

การเผยแพร่ความรู้ทาง Website
การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ เช่น เอกสารเผยแพร่

ส่วนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ